06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٧

امروز

معرفی گروه

 

معرفی گروه مهندسی معدن :

گروه معدن در سال ......... در دانشکده فنی و مهندسی شروع بکار نمود و با پذیرش دانشجو در سال ......... در مقطع ........ فعالیت خود را ادامه داد . تا در سال ............ در رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته اقدام به پذیرش دانشجو در گرایش فراوری مواد معدنی نمود .

این گروه دارای یک آزمایشگاه فراوری مواد معدنی میباشد .

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات