06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٧

امروز

چارت درسی


دانشجویان محترم گروه برق الکترونیک میتوانید سر فصل درسی خود را از لینک های زیر بر حسب دوره مربوطه( کارشناسی -کارشناسی ارشد - دکتری )  دانلود نمایید . 
   دانلود : چارت_درسی_دانشجویان_ارشد_ورودی_94_به_بعد.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : چارت_درسی_دانشجویان_دکترا.doc           حجم فایل 188 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات