06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧

امروز

کارشناس گروه
کارشناس گروه برق الکترونیک محمد صفرزاده میباشد که کارهای اداری گروه و برنامه ریزی گروه و سرپرستی آزمایشگاههای گروه برق - الکترونیک را بر عهده دارد .


جهت تماس با گروه میتوانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید . 

06633120097 - داخلی 280 گروه برق 


یا با پست الکترونیک safarzadeh.m@lu.ac.ir  مکاتبه نمایید . 


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات