06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦

امروز

کارشناس گروه

کارشناس گروه مهندسی مکانیک

خانم عاطفه جوزی پور


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات