06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧

امروز

کارشناس گروه

 

کارشناس گروه مهندسی مکانیک :


آقای مهدی همدانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی طراحی جامدات

تلفن تماس : 06633120097   داخلی : 1267

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات