06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧

امروز

حوزه معاونت

 

معاون پژوهشی دانشکده فنی مهندسی :


دکتر بهروز رضایی علم   (دانشیار گروه برق  )

مسئول دفتر: خانم شکوه ساکی


تلفن: 06633120005

فاکس: 06633120005

ایمیل:

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات