06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٨ تير ١٣٩٧

امروز

اعضای هیأت علمی

مجتبی حسینی گروه آموزشی عمران دانشیار صفحه خانگی
فریدون امیدی نسب گروه آموزشی عمران استادیار صفحه خانگی
احمد دالوند گروه آموزشی عمران استادیار صفحه خانگی
حسین رضایی گروه آموزشی عمران مربی صفحه خانگی
امیر محمد امیری گروه آموزشی عمران مربی صفحه خانگی
ایمان بهرامی چگنی گروه آموزشی عمران مربی صفحه خانگی
اکبر یاری وند گروه آموزشی عمران مربی صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات