06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨

امروز

خدمات آموزشی

به دفتر خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی خوش آمدیدانتخاب واحد 1397/11/08تا 1397/11/12

شروع كلاسها 1397/11/13

ترميم (حذف و اضافه) 1397/11/13تا 1397/11/14

مهلت دانشكده ها و مراكز براي ثبت واحد بدون جريمه تاخير 1397/11/27

حذف اضطراري 1397/11/15تا 1398/03/04

پايان برگزاري كلاسها 1398/03/16

امتحانات 1398/03/18تا 1398/03/30

 

 

کارکنان اداره خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی:


<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

1- صبا بیرانوند

کارشناس مسئول اداره خدمات آموزشی دانشکده

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت آموزشی

تلفن مستقیم: 33120327- 066 داخلی:1254 فاکس: 33120005- 066
2- یداله فریدونی 
کارشناس خدمات آموزشی دانشکده 
مدرک تحصیلی:
 تلفن مستقیم: 33120327- 066 داخلی: 1254 فاکس: 33120005- 0663-محمد صفرزاده

 

 

 

کارشناس خدمات آموزشی

 

مدرک تحصیلی:
تلفن مستقیم: 33120327- 066 داخلی: 1254 فاکس: 33120005- 066

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات