06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٩

امروز

خدمات آموزشیانتخاب واحد 1397/11/08تا 1397/11/12

شروع كلاسها 1397/11/13

ترميم (حذف و اضافه) 1397/11/13تا 1397/11/14

مهلت دانشكده ها و مراكز براي ثبت واحد بدون جريمه تاخير 1397/11/27

حذف اضطراري 1397/11/15تا 1398/03/04

پايان برگزاري كلاسها 1398/03/16

امتحانات 1398/03/18تا 1398/03/30

 

 

کارکنان اداره خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی:1- صبا بیرانوند

کارشناس مسئول اداره خدمات آموزشی دانشکده


مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت آموزشی


تلفن مستقیم: 33120327- 066 داخلی:1254 فاکس: 33120005- 066


2-محمد صفرزاده

 

کارشناس خدمات آموزشی

 

مدرک تحصیلی:کارشناسی

تلفن مستقیم: 33120327- 066 داخلی: 1254 فاکس: 33120005- 066

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات