06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩

امروز

اعضای هیات علمی

 

 

اکرم شیخی گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی
علی میر گروه آموزشی برق دانشیار صفحه خانگی
وحید مهرداد گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی
سلمان کریمی گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی
رضا طالب زاده گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی
علی فرمانی گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات