06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩

امروز

فرمهای کارآموزی

دانشجویان محترم گروه برق - الکترونیک میتوانند فرمهای کارآموزی را در قالب فایل زیر دریافت نموده و سپس برای امضاء مدیر گروه و ثبت شماره به گروه مراجعه نمایند . خواهشمند است که در خصوص ویرایش معرفی نامه گروه دقت لازم را بعمل آورید . 
                                                                                                                                                                                  با تشکر - گروه برق  - الکترونیک 
   دانلود : فرم_های_کارآموزی.rar           حجم فایل 64 KB
   دانلود : کارآموزی.rar           حجم فایل 19326 KB
   دانلود : کارآموزی.rar           حجم فایل 11927 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات