06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

تازه های خبری


 در بیست و سومین کنفرانس برق ایران که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید آقایان حامد امامی نژاد و محمد پیرزادی موفق به ارائه مقاله و ثبت آن در ژورنال های معتبر اروپایی گردیدند . 
Simulation and Evaluation of PIN Photodetectors Based on Material and Thickness of Intrinsic Laye

hamed ememi-nejad (lorestan university) ,Ali Mir(lorestan university 


Ultra Optimized Y-Defect Waveguide for Realizing Reliable and Robust ALL-Optical Logical AND Gate 

mohammad pirzadei (lorestan university ) , Ali Mir(lorestan university 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات