06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧

امروز

آزمایشگاه های دانشکده فنی و مهندسی

آزمایشگاه های دانشکده فنی و مهندسی به تفکیک گروه عبارتند از : 

گروه مهندسی برق - الکترونیک : 
آزمایشگاه میکرو پروسسور 
آزمایشگاه الکترونیک 1 
آزمایشگاه الکترونیک 2
آزمایشگاه الکترونیک 3  
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 
کارگاه برق 
کارگاه عمومی 
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی
آزمایشگاه سیستهای دیجیتال 1
آزمایشگاه سیستمهای دیجیتال 2

گروه مهندسی برق - قدرت : 
آزمایشگاه رله و حفاظت 
آزمایشگاه الکترونیک 1 
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی2
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی3
کارگاه برق 
کارگاه عمومی 
آزمایشگاه مدار منطقی 
آزمایشگاه بررسی سیستمهای قدرت 1 
آزمایشگاه بررسی سیستمهای قدرت 2 

گروه مهندسی کامپیوتر : 
آزمایشگاه سیستم عامل 
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 

گروه مهندسی عمران : 


گروه مهندسی معدن : 


گروه مهندسی پلیمر : 


گروه مهندسی شهر سازی : 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات