06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٩

امروز

کارشناس گروه

 

 

کارشناس گروه آموزشی مهندسی عمران

یداله فریدونی 

کارشناس گروه آموزشی عمران
مدرک تحصیلی:
 تلفن مستقیم: - 066 داخلی: 1254 فاکس: - 066

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات