06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٩

امروز

آزمایشگاه ها

آزمایشگاههای گروه مهندسی کامپیوتر

 

1-آزمایشگاه سیستم عامل

2-آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

 

مسول ازمایشگاههای گروه مهندسی کامپیوتر

مهدی همدانی زاده


 

 

سایت B گروه مهندسی کامپیوتر

 

 

سایت A گروه مهندسی کامپیوتر

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات