06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ١٨ مرداد ١٣٩٩

امروز

مدیر گروه

alizadeh

دکتر علی میر

رشته تحصیلی: مهندسی برق-الکترونیک

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل:mir.a@lu.ac.ir

تلفن تماس:06633120005

صفحه شخصی دکتر علی میر


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات