06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢٥ خرداد ١٤٠٠

امروز

اعضای هیأت علمی

سید عبدالمجید موسوی گروه آموزشی کامپیوتر استادیار صفحه خانگی
احسان عزیزی خادم گروه آموزشی کامپیوتر مربی صفحه خانگی
مریم عیسوند گروه آموزشی کامپیوتر مربی صفحه خانگی
محمد باقر دولتشاهی گروه آموزشی کامپیوتر استادیار صفحه خانگی
عبدالرضا رشنو گروه آموزشی کامپیوتر استادیار صفحه خانگی
<

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات