06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢٥ خرداد ١٤٠٠

امروز

اعضای هیأت علمی
 

فرهاد نامداری گروه آموزشی برق دانشیار صفحه خانگی
بهروز رضایی علم گروه آموزشی برق دانشیار صفحه خانگی
فرهاد رضایی گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی
محمود رضا شاکرمی گروه آموزشی برق دانشیار صفحه خانگی
اسمعیل رک رک گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی
میثم دوستی زاده گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی
نادر شجاعی گروه آموزشی برق مربی صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات