06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢٥ خرداد ١٤٠٠

امروز

معرفی گروه

گروه مهندسی برق-قدرت


گروه برق در سال 1377 فعالیت خودرابا پذیرش دانشجویان دوره کاردانی الکترونیک آغاز نمودودرسال 1385 آخرین دوره کاردانی الکترونیک رانیز پذیرش نمود و رشته های کارشناسی مهندسی برق-قدرت و مهندسی کارشناسی ناپیوسته الکترونیک رادر همان سال 85 مورد پذیرش قرار داد. از سال 88 گروه برق  کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک را در دو نوبت مهر ماه و بهمن ماه پذیرش نمود.

ازمهرماه 1390 این گروه پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد رادر رشته مهندسی برق-قدرت پذیرش نمود.

شروع پذیرش دکتری رشته های مرتبط از مهرماه سال 1391 برای رشته مهندسی برق-قدرت و از مهرماه 1392 برای رشته مهندسی برق-الکترونیک بوده است.

از سال 92 گروه برق به دو گروه مهندسی برق-الکترونیک و گروه مهندسی برق- قدرت تفکیک شده است.

تا نیمسال اول 94-93 تعداد 254 نفر دانشجوی کارشناسی، 42 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و 17 نفر دانشجوی دکتری در گروه مهندسی برق-قدرت دانشگاه لرستان در حال تحصیل می باشند.


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات