06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ١٨ مرداد ١٣٩٩

امروز

معرفی گروه

 

معرفی گروه مهندسی کامپیوتر :

این گروه که در ساختمان دانشکده فنی و مهندسی قرار دارد در سال 1385 تشکیل گردید که با رشته کاردانی کامپیوتر گرایش نرم افزار تاسیس گردید و در سال 1390 مقطع کاردانی آن حذف شده و بعد از فارغ التحصیل شدن کلیه دانشجویان آن شروع بهذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در گرایش نرم افزار نمود که تا کنون ادامه دارد و دانشجویان زیادی را فارغ التحصیل نموده است . سپس با موافقت های بعمل آمده در سال 1394 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته نمود و سپس در سال 96 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری نمود که دکتری اعزام به خارج میباشد .

این گروه دارای 2 سایت کامپیوتر میباشد که دانشجویان جهت تمرین دروس عملی و برنامه نویسی میتوانند از آنها استفاده نمایند .

ضمناً این گروه یک آزمایشگاه شبکه را نیز دارد که دروس آز شبکه های کامپیوتری در آن برگزار میگردد .

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات