06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٩

امروز

اداره امور عمومی دانشکده

 

امور عمومی دانشکده فنی مهندسی : 


مدیر :آقای  ناصر محمدزاده

وظایف : 

1-حضور و غیاب کارکنان دانشکده

2-پیگیر درخواست خریدها و کالا از انبار

3-پیگیری و نظارت بر کارگران خدماتی

4-پیگیر تعمیرات با تاسیسات  دانشگاه

5-پیگیری کارهای اداری مربوط به گروههای آموزش


تلفن:   33120334   داخلی : 1502

ایمیل:

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات