06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٩

امروز

ریاست دانشکده

alizadeh

دکتر فریدون امیدی نسب

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:omidinasab.f@lu.ac.ir

تلفن تماس:06633120005

صفحه شخصی دکتر فریدون امیدی نسب


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات