06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

ریاست دانشکده

 

 

                                                                    

 

 

 

ریاست دانشکده فنی و مهندسی : دکتر مجتبی حسینی

مدرک تحصیلی : دکتری عمران گرایش سازه

مرتبه علمی : دانشیار دانشگاه لرستان

شماره تماس : 06633120005

دورنگار : 06633120005


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات