06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

معرفی معاونت

 

 

معاون آموزشی پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی


دکتر سلمان کریمی 

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

رشته تحصیلی : مهندسی مخابرات - سیستم

رتبه علمی : استادیار

گروه آموزشی : مهندسی برق 

ایمیل دانشگاهی :             karimi.salman@lu.ac.ir 

ایمیل غیر دانشگاهی :      karimi.salman@gmail.com

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات