06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦

امروز

معرفی معاونت

 

 

معاون آموزشی پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

دکتر فریدون امیدی نسب

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

رشته تحصیلی : مهندسی عمران - سازه

رتبه علمی : استادیار

گروه آموزشی : مهندسی عمران

ایمیل دانشگاهی :             omidinasab.f@lu.ac.ir    

ایمیل غیر دانشگاهی :      omidinasab@gmail.com

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات