06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

معرفی معاونت پژوهشی

 

معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده فنی و مهندسی


دکتر بهروز رضایی علم

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

رشته تحصیلی : مهندسی برق- قدرت 

رتبه علمی : دانشیار

گروه آموزشی : مهندسی برق 

ایمیل دانشگاهی :                rezaee.bh@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی :

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات