06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧

امروز

معرفی معاونت پژوهشی

alizadeh

دکتر بهروز رضایی علم

رشته تحصیلی: مهندسی برق - قدرت

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل:rezaee.bh@lu.ac.ir

صفحه شخصی دکتر رضایی علم


سوابق علمی و تحصیلی:


دکتری برق - قدرت : دانشگاه تهران

سوابق تدریس دانشگاهی:


1- تئوری جامع ماشین های الکتریکی

2- کنترل محرکه های الکتریکی

3-روش های اجزا محدود در الکترومغناطیس

4-ماشین های الکتریکی مخصوص

5-الکترومغناطیس مهندسی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات