06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

معاونت آموزش دانشکده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی  دانشکده :

دکتر فریدون امیدی نسب ( استادیار گروه عمران )
مسئول دفتر: شکوه ساکی
تلفن: 06633120005
فاکس: 06633120005
ایمیل:

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات