06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ١٥ فروردين ١٣٩٩

امروز

امور پژوهشی دانشکده

معاونت پژوهشی دانشکده فنی مهندسی : 


مسئول: دکتر بهروز رضایی علم ( دانشیار گروه برق )

وظایف:
امور مربوط به انتخاب پژوهشگر نمونه
تهیه آمارهای پژوهشی اعضای هیات علمی
پیگیر امور مر بوط به شرکت اعضای هیات علمی در همایش های داخلی و خارجی
ارتباط با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
نظارت بر هزینه های گرنت اعضای هیات علمی
امور مربوط به پرتال دانشکده


تلفن:
ایمیل:

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات