06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

فرم های گروه

دانشجویان مقطع کارشناسی میتوانند فرمهای کارآموزی در دانلود کرده و از حالت فشرده خارج کرده و معرفی نامه را جهت مهر و امضاء به گروه تحویل دهند . 

   دانلود : کارآموزی.rar           حجم فایل 11927 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات