06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢٥ خرداد ١٤٠٠

امروز

فایل های آموزشی

فایلهای مورد نیاز کارشناسی ارشد و ایین نامه آموزشی

   دانلود : ایین_نامه.pdf           حجم فایل 1104 KB
   دانلود : تایید_مجوز_دفاع_توسط_ناظر..docx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : برگه_ارزیابی_رساله_دکتری.pdf           حجم فایل 389 KB
   دانلود : اطلاعات_لازم.pdf           حجم فایل 159 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات