06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ١٨ مرداد ١٣٩٩

امروز

چارت درسی


دانشجویان محترم گروه برق الکترونیک میتوانید سر فصل درسی ( چارت پیشنهادی ) را در زیر بر حسب سال ورود ( کارشناسی -کارشناسی ارشد - دکتری )  دانلود نمایید . 


لازم بذکر است که برنامه ترمی در جلسه گروه تدوین میگردد ( مدیر گروه و اعضای هیات علمی گروه ) و بر اساس تصمیم شورای آموزشی گروه امکان تغییر و یا جابجایی دروس وجود دارد .


 که در صورت هرگونه تغییر جهت آگاهی شما به اطلاع خواهد رسید .


   دانلود : چارت_درسی_دانشجویان_دکترا_5472.pdf           حجم فایل 311 KB
   دانلود : چارت_درسی_دانشجویان_ارشد_ورودی_94_به_بعد.pdf           حجم فایل 41 KB
   دانلود : چارت_ورودی_94_و_95_الکترونیک.pdf           حجم فایل 201 KB
   دانلود : چارت_94_و_95_به_بعد_قدرت.pdf           حجم فایل 198 KB
   دانلود : چارت_96_به_بعد_قدرت.pdf           حجم فایل 212 KB
   دانلود : چارت_96_به_بعد_الکترو.نیک.pdf           حجم فایل 211 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات