06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ١٨ مرداد ١٣٩٩

امروز

فایل های آموزشی

 

دانشجویانی که فایل های آموزشی دارند میتوانند فایل های خود را به گروه داده تا با نام خودشان در گروه ثبت گردد

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات