06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

اعضای هیات علمی دانشکده فنی مهندسی


 اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی : 

گروه مهندسی برق - قدرت
-بهروز رضایی علم                         دانشیار گروه برق قدرت  

- فرهاد نامداری                             دانشیار گروه برق قدرت 

- محمود رضا شاکرمی                    دانشیار  گروه برق قدرت 

- اسماعیل رک رک                         استادیار گروه برق قدرت 

- نادر شجاعی                                  مربی گروه برق قدرت 


گروه مهندسی برق - الکترونیک

- علی میر                                     دانشیار  گروه برق الکترونیک 

- اکرم شیخی                                استادیار گروه برق الکترونیک

-وحید مهرداد                                  استادیار گروه برق الکترونیک

-سلمان کریمی                              استادیار گروه برق الکترونیک


گروه مهندسی عمران

- مجتبی حسینی                              دانشیار گروه عمران 

- ایمان بهرامی چگنی                       مربی گروه عمران 

-احمد دالوند                                   استادیار گروه عمران 

- حسین رضایی میرزا                       استادیار گروه عمران 

- اکبر یاری وند                                استادیار گروه عمران 

-فریدون امیدی نسب                       استادیار گروه عمران 

امیر محمد امیری                                استادیار  گروه عمران 

گروه مهندسی کامپیوتر
دکتر عبدالمجید موسوی                   استادیار گروه کامپیوتر

احسان عزیزی خادم                         مربی گروه کامپیوتر 

مریم عیسوندی                              مربی گروه کامپیوتر 


گروه مهندسی معدن

سید نجم الدین الماسی                    استادیار گروه معدن 

امیر پازوکی                                      استادیار گروه معدن 

محمد حیاتی                                      استادیار گروه معدن 

رضا رشیدی خیبر                              مربی گروه معدن 

سید محمد علیزاده گنجی                  استادیار گروه معدن 

رضا قائد رحمت                                استادیار گروه معدن 

کیانوش بارانی بیرانوند                       استادیار گروه معدن 


گروه پلیمر

لیلا اکبریان فیضی                             استادیار گروه پلیمر 

امین حسنوند                                   استادیارگروه پلیمر


گروه شهرسازی

حکمت امیری                                 استادیار گروه شهر سازی


گروه مکانیک

امیر کریم دوست یاسوری                   استایار گروه مکانیک 

محسن ایزدی                                  استادیار گروه مکانیک

حسین حاتمی                                 استادیار گروه مکانیک

مظفر شکری راد                               استادیار گروه مکانیکخدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات