06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٩

امروز

کارشناس گروهمهدی همدانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مکانیک

کارشناس گروه و آزمایشگاه مکانیک

ایمیل:mahdi.hamedani@yahoo.com

تلفن تماس:06633120005

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات