06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٩

امروز

فرم های مورد نیاز

 

فرم ها و آئین نامه های مورد نیاز دانشجویان گروه آموزشی مکانیک در  پایین همین صفحه قرار دارند:

   دانلود : رسید_درخواست_انصراف_..doc           حجم فایل 464 KB
   دانلود : درخواست_انصراف_..doc           حجم فایل 466 KB
   دانلود : حکم_قطعی_انصراف_.doc           حجم فایل 458 KB
   دانلود : حکم_قطعی_انصراف_.pdf           حجم فایل 268 KB
   دانلود : فرم_1_درخواست_انصراف_..pdf           حجم فایل 297 KB
   دانلود : رسید_درخواست_انصراف_.pdf           حجم فایل 294 KB
   دانلود : حذف_پزشکی1_3199.pdf           حجم فایل 102 KB
   دانلود : آیین_نامه_آموزشی_ورودی_91_.pdf           حجم فایل 1104 KB
   دانلود : فرم_خالی_صورتجلسه_انتقالی_و.doc           حجم فایل 32 KB
   دانلود : حذف_پزشکی1_3199.pdf           حجم فایل 102 KB
   دانلود : آیین_نامه_آموزشی_ورودی_91_.pdf           حجم فایل 1104 KB
   دانلود : فرم_مشکلات_دانشجویی.pdf           حجم فایل 52 KB
   دانلود : فرم_خالی_تعهدنامه_فراغت_از_تحصیل.doc           حجم فایل 30 KB
   دانلود : درخواست_دانشجویان_متقاضی_انتقالی.doc           حجم فایل 44 KB
   دانلود : حذف_پزشکی.pdf           حجم فایل 108 KB
   دانلود : آیین_نامه_اردوی_آموزشی.pdf           حجم فایل 274 KB
   دانلود : حذف_پزشکی1_3199.pdf           حجم فایل 102 KB
   دانلود : آیین_نامه_آموزشی_ورودی_91_.pdf           حجم فایل 1104 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات