06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٩

امروز

اعضای هیأت علمی
 

محسن ایزدی گروه آموزشی مکانیک استادیار صفحه خانگی
امیر کریم دوست یاسوری گروه آموزشی مکانیک استادیار صفحه خانگی
مظفر شکری راد گروه آموزشی مکانیک استادیار صفحه خانگی
حسین حاتمی گروه آموزشی مکانیک استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات