06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

مدیران

 

آقای رحمان پاریاد :

مدیر امور عمومی دانشکده فنی و مهندسی

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

آقای محمد حیدری :

مدیر اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسی

                                                                                                                                                                                        

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات