06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ١٥ فروردين ١٣٩٩

امروز

کارشناس گروه معدن

کارشناس گروه آموزشی مهندسی معدن


نام و نام خانوادگی: مرضیه حیاتی پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

تلفن تماس : 06633120097 داخلی : 1505

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات