06633120069

تلفن

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٤ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز
access deny

کارشناس گروه

فرمهای مورد نیاز پزوهشگر برتر در سال 99

   دانلود : فرم_انتخاب_عضو_هیأت_علمی_پ99.doc           حجم فایل 60 KB
   دانلود : فرم_کارمند_پژوهشگر_برتر_1399.doc           حجم فایل 48 KB
   دانلود : فرم_دانشجو_پژوهشگر_برتر_1399.doc           حجم فایل 46 KB
access deny