06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ١٨ مرداد ١٣٩٩

امروز

آزمایشگاه ها

 

آزمایشگاه میکرو پروسسور 
آزمایشگاه الکترونیک 1 
آزمایشگاه الکترونیک 2
آزمایشگاه الکترونیک 3  
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 
کارگاه برق 
کارگاه عمومی 
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی
آزمایشگاه سیستهای دیجیتال 1
آزمایشگاه سیستمهای دیجیتال 2

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات