06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه رله و حفاظت 
آزمایشگاه الکترونیک 1 
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی2
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی3
کارگاه برق 
کارگاه عمومی 
آزمایشگاه مدار منطقی 
آزمایشگاه بررسی سیستمهای قدرت 1 
آزمایشگاه بررسی سیستمهای قدرت 2

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات