06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٩

امروز

آزمایشگاه ها

 

ناصر محمد زاده

کارشناس آزمایشگاههای گروه مهندسی عمران

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد عمران

آزمایشگاه بتن

آزمایشگاه سازه

آزمایشگاه خاک

 

 عکس از آزمایشگاه بتن دانشگاه لرستان

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات