06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٩

امروز

آزمایشگاه ها


مهدی همدانی زاده

مدرک تحصیلی:کارشناسی مکانیک(طراحی جامدات)

کارشناس آزمایشگاههای گروه مهندسی مکانیک

آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمایشگاه ترمو دینامیک

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات