06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٩

امروز

مدیر گروه

alizadeh

دکتر احمد دالوند

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:dalvand.a@lu.ac.ir

تلفن تماس:06633120097

صفحه شخصی دکتراحمد دالوند


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات