06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

کارشناس گروه

کارشناس گروه آموزشی مهندسی پلیمر

نام و نام خانوادگی: مینو رحمانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن تماس : 06633120097 داخلی : 1503

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات