06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

کارشناس گروه

کارشناس گروه آموزشی مهندسی شهرسازی

نام و نام خانوادگی: سمانه قهرمانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

تلفن تماس : 06633120097 داخلی : 1507

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات