06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ١٥ فروردين ١٣٩٩

امروز

مدیر گروه

alizadeh

نادر شجاعی

رشته تحصیلی: مهندسی برق-

رتبه علمی: مربی

ایمیل:shojaee.n@lu.ac.ir

تلفن تماس:06633120005

صفحه شخصی مهندس نادر شجاعی


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات