06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠١ مهر ١٣٩٦

امروز

ریاست دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان در سال 1382 تأسیس گردیده است. این دانشکده شامل یک ساختمان اداری آموزشی است که در پردیس اصلی دانشگاه لرستان قرار دارد. هم اکنون دارای 8 گروه آموزشی می باشد که این گروه ها در مقطع کارشناسی دارای 8 رشته، در مقطع کارشناسی ارشد دارای 4 رشته و گرایش و در مقطع دکتری دارای 2 رشته و گرایش می باشد. در حال حاضر 34 عضو هیات علمی در رشته های موجود در این دانشکده مشغول به تدریس وآموزش  دانشجویان هستند.


ریاست دانشکده: دکتر مجتبی حسینی (دانشیار  گروه عمران)

مسئول دفتر: آقای ذبیح اله ترابی

تلفن: 06633120005
فاکس: 06633120005
ایمیل:

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات