06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

اداره آموزش دانشکده

 

آموزش دانشکده فنی مهندسی : 

مدیر آموزش : محمد حیدری ( فوق لیسانس اقتصاد بازرگانی ) 

وظایف:

1- نظارت بر اجرا و رعایت آئین نامه آموزشی دانشجویان دانشکده (از قبیل:ثبت نام،انتخاب واحد،حذف و اضافه،حذف اضطراری،مهمانی،انتقالی،مرخصی،حذف ترم و...).

2- مسئولیت برگزاری و نظارت بر حسن اجرای امتحانات پایان ترم دانشکده.

3- بررسی موارد درخواستی و رفع مشکلات آموزشی دانشجویان جهت طرح در شوراهای آموزشی گروه و دانشکده.

4- بررسی موارد حذف پزشکی برای ارسال در کمیته منتخب پزشکی دانشگاه.

5- بررسی و رفع مشکلات احتمالی گروه های دانشکده از قبیل: تعریف و ارائه دروس ترمی،انتخاب واحد،چارت درسی و ....

6- صدور و تائید اولیه گواهی اشتغال به تحصیل و کارنامه های ترمی دانشجویان برای ارگان ها و سازمان های ذیربط.

7- کنترل و استخراج گزارش های آموزشی پس از اتمام ترم از قبیل: مشروطی ها،اخراجی ها،سقف واحد،عدم مراجعه و ....

8- کنترل،بررسی و انجام امور فارغ التحصیلی  پرونده های آموزشی دانشجویان دانشکده و ارسال آنها به آموزش کل دانشگاه.

9- انجام مشاوره آموزشی دانشجویان در زمینه های مختلف  آموزشی.

 

تلفن:   33120327   داخلی : 1245

ایمیل:

کارکنان واحد آموزش دانشکده :

1- مهندس یوسف پاپی

2- مهندس مجید فریدونی

3- مهندس رضا آساره

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات