06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨

امروز

اعضای هیأت علمی

کیانوش بارانی بیرانوند گروه آموزشی معدن دانشیار صفحه خانگی
فرزاد مرادپوری گروه آموزشی معدن استادیار صفحه خانگی
رضا قائدرحمتی گروه آموزشی معدن استادیار صفحه خانگی
محمد حیاتی گروه آموزشی معدن استادیار صفحه خانگی
سید محمد سید علیزاده گنجی گروه آموزشی معدن استادیار صفحه خانگی
امیر پازوکی گروه آموزشی معدن استادیار صفحه خانگی
نجم الدین الماسی گروه آموزشی معدن استادیار صفحه خانگی
رضا رشیدی خبیر گروه آموزشی معدن مربی صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات