06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٩

امروز

گروه مهندسی مکانیک

 

کارشناس گروه مهندسی مکانیک :


آقای مهندس مهدی همدانی

مدرک تحصیلی کارشناسی طراحی جامدات

تلفن تماس : 06633120097 داخلی 1267

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات