06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٩

امروز

اطلاعیه های آموزشی

 

اطلاعیه های آموزشی:


انتخاب واحد 1397/11/08تا 1397/11/12

شروع كلاسها 1397/11/13

ترميم (حذف و اضافه) 1397/11/13تا 1397/11/14

مهلت دانشكده ها و مراكز براي ثبت واحد بدون جريمه تاخير 1397/11/27

حذف اضطراري 1397/11/15تا 1398/03/04

پايان برگزاري كلاسها 1398/03/16

امتحانات 1398/03/18تا 1398/03/30

 


اطلاعيه مهم در خصوص مصاديق تقلب در جلسه امتحان

اطلاعيه مهم در خصوص مصاديق تقلب در جلسه امتحان


اطلاعيه مهم در خصوص مصاديق تقلب در جلسه امتحان

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات